2019 m. birželio 26 d. Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PL

(Byla C-493//19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: PL

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

dalyvaujant: Finanzpolizei

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 56 straipsnį ir 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje1 , taip pat 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimo2 reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja nacionalinė norma, kuria už formalių pareigų pažeidimus darbuotojų darbo kitoje valstybėje atveju, pavyzdžiui, už darbo užmokesčio dokumentų neturėjimą arba už nepateikiamą pranešimą Centrinei koordinavimo tarnybai nustatomos labai didelės baudos, visų pirma didelės minimalios baudos, kurios už kiekvieną atitinkamą darbuotoją skiriamos kumuliatyviai?

2.    Jei į pirmąjį klausimą nebūtų atsakyta teigiamai:

Ar SESV 56 straipsnį ir direktyvas 96/71/EB ir 2014/67/ES reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja kumuliacinių baudų be jokių absoliučių viršutinių ribų skyrimas už formalių pareigų pažeidimus darbuotojų darbo kitoje valstybėje atveju?

3.    Ar SESV 56 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja nacionalinės nuostatos, pagal kurias tuo atveju, kai priimančiojoje šalyje anksčiau laiko baigiama ir (arba) nutraukiama laikina veikla, yra numatytas įpareigojimas pateikti Centrinei koordinavimo tarnybai pranešimą apie pasikeitimus?

4.    Ar SESV 56 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja nacionalinės nuostatos, pagal kurias pranešimui apie pasikeitimus nenumatytas protingas terminas?

5.    Ar SESV 56 straipsnį ir Direktyvos 2014/67/ES 9 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja nacionalinės nuostatos, pagal kurias numatyta, kad per protingą terminą papildomai pateikus tinkamus ir reikšmingus dokumentus nevykdomas dokumentų pateikimo reikalavimas?

6.    Ar SESV 56 straipsnį ir Direktyvos 2014/67/ES 9 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja nacionalinės nuostatos, pagal kurias numatyta, kad iš užsienio valstybės paslaugų teikėjo reikalaujama pateikti dokumentus, kurie viršija Direktyvos 2014/67/ES 9 straipsnyje nurodytų dokumentų apimtį ir kurie nėra nei reikšmingi, nei tinkami ir nacionalinėje teisėje tiksliau neapibrėžti, pavyzdžiui, darbo užmokesčio žiniaraščius, atlyginimo lapelius, algalapius, užmokesčio išskaitymo korteles, įregistravimo ir išregistravimo dokumentus, sveikatos draudimą, pranešimų ir priedų apskaitos lapus, su darbo užmokesčio kategorija susijusius dokumentus ir pažymėjimus?

____________

1 OL L 18, 1997, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 431.

2 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (OL L 159, 2014, p. 11).