2019 m. birželio 11 d. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Frontline Digital GmbH

(Byla C-438/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė, apeliantė ir kita apeliacinio proceso šalis: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atsakovė, apeliantė ir kita apeliacinio proceso šalis: Frontline Digital GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nuotolinės prekybos sutarties atveju vartotojui tiekiamas skaitmeninis turinys, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2011/83/ES1 16 straipsnį, jei vartotojas su prekiautoju sudaro sutartį dėl dalyvavimo internetinėje „pažinčių platformoje“?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar prekiautojui pradėjus tiekti vartotojui skaitmeninį turinį, vartotojo teisė atsisakyti sutarties pagal Direktyvos 2011/83/ES 16 straipsnio m punktą išnyksta ir tada, kai prekiautojas, priešingai nei nustatyta Direktyvos 2011/83/ES 8 straipsnio 7 dalyje, nėra prieš tai vartotojui pateikęs sudarytos sutarties patvirtinimo su reikiamais duomenimis?

Jei vartotojo teisė atsisakyti sutarties tokiu atveju išlieka:

Ar vartotoją privaloma iš anksto apie tai informuoti pagal Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 dalies k punktą?

____________

1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011, p. 64).