Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 28.5.2019 – Blumar SpA v. Agenzia delle Entrate

(Asia C-415/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Blumar SpA

Vastapuoli: Agenzia delle Entrate

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko 27.12.2006 annetun lain nro 296 ainoan pykälän 1223 momentti (josta on tullut 4.2.2005 annetun lain nro 11 16 bis §:n 11 momentti) ja 23.5.2007 annettu ministerineuvoston puheenjohtajan asetus yhteisön oikeusjärjestyksen mukaisia, kun otetaan huomioon SEUT 108 artiklan 3 kohta, sellaisena kuin sitä on tulkittu ns. Deggendorf-ehtoa koskevassa oikeuskäytännössä, Euroopan komission päätös K (2008)380 ja yhteisön suhteellisuusperiaate?

____________