Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di Cassazione (Włochy) w dniu 28 maja 2019 r. – Blumar SpA / Agenzia delle Entrate

(Sprawa C-415/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Corte suprema di Cassazione

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Blumar SpA

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 1223 ustawy nr 296 z dnia 27 grudnia 2006 r. (obecnie art. 16 bis ust. 11 ustawy nr 11 z dnia 4 lutego 2005 r.) oraz dekret prezesa rady ministrów z dnia 23 maja 2007 r. są zgodne z prawem wspólnotowym w świetle art. 108 [ust.] 3 TFUE, tak jak jest on interpretowany w tzw. orzecznictwie Deggendorf, decyzji Komisji Europejskiej C (2008)380, a także wspólnotowej zasady proporcjonalności?

____________