Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 28. mája 2019 – Blumar SpA/Agenzia delle Entrate

(vec C-415/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Blumar SpA

Odporca: Agenzia delle Entrate

Prejudiciálna otázka

Sú zlučiteľné s právnym poriadkom Spoločenstva odsek 1223 jediného článku zákona č. 296 z 27. decembra 2006 (v súčasnosti článok 16a ods. 11 zákona č. 11 zo 4. februára 2005) a DPCM z 23. mája 2007 s ohľadom na článok 108 [odsek] 3 ZFEÚ, ako ho vykladá tzv. judikatúra Deggendorf, rozhodnutie Európskej komisie C (2008)380 Európskej komisie a zásadu proporcionality vyplývajúcu z práva Spoločenstva?

____________