2019 m. liepos 9 d. Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NMI Technologietransfer GmbH / EuroNorm GmbH

(Byla C-516/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: NMI Technologietransfer GmbH

Atsakovė: EuroNorm GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar ekonominę veiklą vykdanti ribotos turtinės atsakomybės bendrovė pagal Reglamento Nr. 651/20141 I priedo 3 straipsnio 4 dalį negali būti laikoma mažąja ar vidutine įmone (toliau – MVĮ) vien todėl, kad 90 % jos įstatinio kapitalo valdo pagal viešąją teisę įsteigtas fondas, kurio valdymo įgaliojimų neturinčiai tarybai (kuratoriumui) priklauso 17 narių, iš kurių du yra ministerijų atstovai, vienas – miesto meras, vienas – universiteto rektorius, trys – šio universiteto profesoriai, vienas – kitos aukštosios mokyklos vadovas ir vienas – pramonės ir prekybos rūmų vadovas?

2.    Ar valstybiniai universitetai ir aukštosios mokyklos bei Vokietijos pramonės ir prekybos rūmai yra viešosios įstaigos, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 4 dalį?

3.    Ar visuomeniniais pagrindais fondo kuratoriume dirbantys asmenys yra viešosios įstaigos, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 4 dalį, vien todėl, kad pagrindines pareigas jie eina viešojoje įstaigoje?

4.    Ar viešųjų įstaigų kontrolė, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 4 dalį, reiškia, kad viešųjų įstaigų organai, remdamiesi teisiniais santykiais, turi galėti nurodyti visuomeniniais pagrindais dirbantiems kuratoriumo nariams, kaip šie turi balsuoti kuratoriume?

5.    Ar netiesioginė viešųjų įstaigų vykdoma balsavimo teisių kontrolė reiškia, kad turi būti akivaizdu, jog viešosios įstaigos daro įtaką kuratoriumo nariams, kad pastarieji turimomis balsavimo teisėmis naudotųsi viešųjų įstaigų nurodytu būdu?

6.    Ar turi būti laikoma, kad viešosios įstaigos netiesiogiai kontroliuoja balsavimo teises, jau tada, kai yra galimybė, kad visuomeniniais pagrindais dirbantys kuratoriumo nariai kuratoriume atsižvelgia į juos delegavusių viešųjų organizacijų interesus?

7.    Ar Reglamento Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 4 dalies frazė „bendrai <...> kontroliuoja“ reiškia, kad galima įžvelgti viešųjų įstaigų bendros valios formavimą balsavimo teisių atžvilgiu?

8.    Ar aiškinant Reglamento Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 4 dalies frazę „bendrai <...> kontroliuoja“ svarbu yra tai, kaip fondas faktiškai taiko įstatus, ar tai, kaip galima aiškinti šių įstatų tekstą?

____________

1 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014, p. 1).