Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 30 juli 2019 – X mot Kuoni Travel Ltd

(Mål C-578/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket)

Parter i det nationella målet

Klagande: X

Motpart: Kuoni Travel Ltd

Tolkningsfrågor

När det föreligger brister i fullgörandet av ett avtal mellan en arrangör eller återförsäljare och en konsument om att tillhandahålla en paketresa som omfattas av rådets direktiv 90/314/EEG1 av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang och dessa brister är en följd av handlingar som utförts av en anställd på ett hotellföretag som är leverantör av de tjänster som omfattas av avtalet:

a)    finns det då utrymme för att göra en sådan invändning som avses i artikel 5.2 första stycket tredje strecksatsen, och, i så fall,

b)    vilka kriterier ska då den nationella domstolen tillämpa för att bedöma om den invändningen är tillämplig?

När en arrangör eller återförsäljare ingår ett avtal med en konsument om att tillhandahålla en paketresa som omfattas av rådets direktiv 90/314/EEG och när ett hotellföretag tillhandahåller tjänster som omfattas av det avtalet, ska en anställd vid hotellföretaget själv betraktas som ”leverantör av tjänster” i den mening som avses i artikel 5.2 första stycket tredje strecksatsen i direktivet?

____________

1 EGT L 158, s. 59 (svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 53).