Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht München I (Tyskland) den 15 juli 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V mot Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(Mål C-539/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgerichts München I

Part(er) i det nationella målet

Klagande: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V

Motpart: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Tolkningsfrågan

Ska artikel 6a och 6e.3 i förordning (EU) nr 531/20121 tolkas så, att mobilkommunikationsleverantörer senast den 15 juni 2017 ska se till att den reglerade taxan enligt artikel artikel 6a i förordning (EU) nr 531/2012 automatiskt gäller alla kunder, oavsett om kunderna hittills omfattades av en reglerad taxa eller en särskild, så kallad alternativ roamingtaxa?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 172, 2012, s. 10), i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 2015/2120 (EUT L 310, 2015, s. 1).