Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 1 juli 2019 – Brottmål mot Oriol Junqueras Vies

(Mål C-494/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Oriol Junqueras Vies

Övriga parter:

•    Ministerio Fiscal

•    Abogacía del Estado

•    Partido político VOX, som för enskilt åtal

Tolkningsfrågor

Gäller artikel 9 i protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier1 innan ”sessioner” inletts för en person som åtalats för allvarliga brott och som genom domstolsbeslut har häktats för gärningar som begåtts före inledandet av ett valförfarande, i vilket personen har förklarats vald till Europaparlamentet, men som genom domstolsbeslut har nekats särskilt tillstånd att lämna en anstalt för frihetsberövande, vilket skulle ha gjort det möjligt för vederbörande att uppfylla de villkor som fastställs i den nationella vallagstiftning som det hänvisas till i artikel 8 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet?

För det fall föregående fråga besvaras jakande, och om det organ som har utsetts i den nationella vallagstiftningen har informerat Europaparlamentet om att den person som valts inte har erhållit ställning som ledamot av Europaparlamentet, på grund av att denna person inte uppfyllt de villkor som fastställs i fråga om val (vilket varit omöjligt till följd av den begränsning av rörelsefriheten som uppkommit genom att vederbörande häktats i ett förfarande avseende allvarliga brott), fram till dess att dessa villkor uppfyllts, ska det då ändå göras en extensiv tolkning av begreppet ”sessioner”, trots det tillfälliga avbrottet i möjligheterna för den som valts att tillträda sitt uppdrag?

Om svaret innebär att det ska göras en extensiv tolkning, för det fall den som valts har häktats i ett förfarande avseende allvarliga brott, långt före det att valförfarandet inleddes, är den domstol som har beslutat om frihetsberövandet då skyldig, mot bakgrund av uttrycket ”under resan till och från Europaparlamentets mötesplats” i artikel 9 i protokoll nr 7, att häva häktningen på ett absolut och nära automatiskt sätt, för att formaliteterna ska kunna uppfyllas och resorna till Europaparlamentet ska kunna utföras, eller ska det i varje enskilt fall tillämpas ett kriterium om avvägning mellan de rättigheter och intressen som följer av rättvisans intresse och ett rättsenligt förfarande, å ena sidan, och de som avser upprättandet av immuniteten, å andra sidan, såväl med avseende på iakttagandet av parlamentets funktion och oberoende som med avseende på rätten för den som valts att utöva offentliga uppdrag?

____________

1 EUT C 326, 2012, s. 266.