Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španielsko) 7. júna 2019 – Vodafone España S.A.U./Diputación Foral de Guipúzcoa

(vec C-443/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vodafone España S.A.U.

Žalovaná: Diputación Foral de Guipúzcoa

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby1 vykladať v tom zmysle, že tento článok bráni tomu, aby Španielske kráľovstvo, a konkrétne daňovo autonómne historické územie Gipuzkoa, zaťažilo právo telekomunikačného operátora na používanie rádiových frekvencií – na ktoré sa už vzťahuje poplatok za frekvenčné spektrum – všeobecnou daňou z listín a prevodov, ktorá je všeobecne uplatniteľná na administratívne koncesie na majetok vo verejnom vlastníctve a v súlade s provinčnou právnou úpravou, ktorá upravuje uvedenú daň?

____________

1 Ú. v. ES L 108, 2002, s. 21; Mim. vyd. 13/029, s. 337.