Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesverwaltungsgericht Steiermark (Αυστρία) στις 26 Ιουνίου 2019 – OK

(Υπόθεση C-492/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: OK

Καθ’ ης διοικητική αρχή: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Παρεμβαίνουσα: Finanzpolizei

Προδικαστικά ερωτήματα

1.    Έχουν το άρθρο 56 ΣΛΕΕ, καθώς και η οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 1 και η οδηγία 2014/67/ΕΕ 2 , την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνικό κανόνα ο οποίος προβλέπει για παραβάσεις τυπικών υποχρεώσεων που αφορούν τη διασυνοριακή απασχόληση εργατικού δυναμικού, όπως για παράλειψη τηρήσεως εγγράφων μισθοδοσίας και εγγράφων κοινωνικής ασφαλίσεως ή για παράλειψη αναγγελίας στο κεντρικό γραφείο συντονισμού, πολύ υψηλά πρόστιμα, και ιδίως υψηλές ελάχιστες κυρώσεις, που επιβάλλονται σωρευτικά ανά εργαζόμενο;

2.    Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα δεν είναι καταφατική:

Έχουν το άρθρο 56 ΣΛΕΕ, καθώς και η οδηγία 96/71 και η οδηγία 2014/67, την έννοια ότι αντιτίθενται στην επιβολή σωρευτικών προστίμων χωρίς απόλυτο ανώτατο όριο σε περίπτωση παραβάσεων τυπικών υποχρεώσεων που αφορούν τη διασυνοριακή απασχόληση εργατικού δυναμικού;

3.    Έχει το άρθρο 56 ΣΛΕΕ την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία, σε περίπτωση πρόωρης λήξεως και/ή διακοπής της προσωρινής δραστηριότητας στη χώρα υποδοχής, προβλέπει υποχρεωτικά την αναγγελία της μεταβολής στο κεντρικό γραφείο συντονισμού;

4.    Έχει το άρθρο 56 ΣΛΕΕ την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία δεν προβλέπει εύλογη προθεσμία για την αναγγελία της μεταβολής;

5.    Έχουν το άρθρο 56 ΣΛΕΕ και το άρθρο 9 της οδηγίας 2014/67 την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής κατάλληλων και σχετικών εγγράφων εντός εύλογης προθεσμίας, δεν πληρούται η απαίτηση της προσκομίσεως εγγράφων;

6.    Έχουν το άρθρο 56 ΣΛΕΕ και το άρθρο 9 της οδηγίας 2014/67 την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση κατά την οποία οι αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών απαιτείται να προσκομίσουν έγγραφα των οποίων το εύρος υπερβαίνει εκείνο των μνημονευόμενων στο άρθρο 9 της οδηγίας 2014/67 εγγράφων και τα οποία δεν είναι σχετικά ούτε κατάλληλα και δεν εξειδικεύονται στο εθνικό δίκαιο, παραδείγματος χάριν μισθολογικές καταστάσεις, φύλλα λογαριασμών μισθοδοσίας, βιβλία μισθοδοσίας, δελτία παρακρατήσεως φόρου, εγγραφή και απεγγραφή, ασφάλιση ασθενείας, καταστάσεις ειδοποιήσεως και χορηγήσεως επιδομάτων, έγγραφα σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη, βεβαιώσεις;

____________

1 ΕΕ 1997, L 18, σ. 1.

2 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΕΕ 2014, L 159, σ. 11).