2019 m. birželio 5 d. Inpost S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo priimto sprendimo sujungtose bylose T-282/16 ir T-283/16 Inpost Paczkomaty ir Inpost / Komisija

(Byla C-432/19 P)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Apeliantė: Inpost S.A., atstovaujama advokato W. Knopkiewicz

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Lenkijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą;

panaikinti ginčijamą sprendimą;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, patirtas šioje instancijoje ir per procesą Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas: SESV 106 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes Bendrasis Teismas nepagrįstai nusprendė, kad buvo laikytasi Pranešimo dėl Sąjungos bendrųjų nuostatų dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma (2011 m.) 19 punkto (2.6 skirsnis) reikalavimų, Sutarties principų, susijusių su viešuoju pirkimu (nediskriminavimo, vienodo požiūrio ir skaidrumo principai) pažeidimas ir Direktyvos 97/67/EB (pašto paslaugų direktyva) 7 straipsnio 2 dalies klaidingas aiškinimas.

Valstybių narių taikomos priemonės finansuoti universaliąją paslaugą turi atitikti iš SESV nuostatų, susijusių su vidaus rinkos laisvėmis (kurios apima konkurencingą universaliųjų pašto paslaugų teikėjo pasirinkimą), išplaukiančius nediskriminavimo, skaidrumo ir vienodo požiūrio principus, taip pat SESV 106 straipsnio 2 dalį, tačiau nagrinėjamu atveju to nebuvo.

Antrasis pagrindas: SESV 106 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes Bendrasis Teismas nepagrįstai nusprendė, kad buvo paisoma minėto pranešimo 14 punkto (2.2 skirsnis) ir 60 punkto (2.10 skirsnis). Net jei būtų pripažinta, kad Poczta Polska įpareigojimas teikti viešąją paslaugą atitinka Pašto paslaugų direktyvoje įtvirtintus reikalavimus, tai neatleistų nuo pareigos pradėti viešas konsultacijas ar imtis kitų tinkamų priemonių, kurios leistų atsižvelgti į vartotojų ir paslaugų teikėjų interesus ir leistų įrodyti, kad buvo tinkamai atsižvelgta į universaliosios paslaugos poreikius.

Trečiasis pagrindas: SESV 106 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes Bendrasis Teismas nepagrįstai nusprendė, kad buvo tenkinami minėto pranešimo 52 punkte (2.9 skirsnis) numatyti reikalavimai, ir Direktyvos 97/67/EB 7 straipsnio 1, 3 ir 5 dalių pažeidimas. Bendrasis Teismas nepagrįstai nusprendė, kad kompensacijų fondas, atsižvelgiant į vienodą įmokų dydį, sudarantį daugiausiai 2 % nuo pajamų, kurias gauna universaliųjų ar joms prilyginamų paslaugų teikėjai, turintys mokėti įmokas, atitinka nediskriminavimo reikalavimą, nes minėtas dydis taikomas vienodai visiems rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, todėl jis yra diskriminuojamojo pobūdžio, nes universaliųjų paslaugų teikėjų ir joms prilyginamųjų paslaugų teikėjų situacijos skiriasi. Bendrasis Teismas taip pat nepagrįstai nusprendė, kad kompensacijų fondas atitinka proporcingumo reikalavimą.

Konsultuojantis dėl teisės aktų pakeitimo principų kompensacijų fondo sąlygos buvo visiškai kitokios, nei galiausiai buvo nustatytos pašto paslaugų įstatyme, o tai reiškia, jog negalima pripažinti, kad dėl esminių principų buvo konsultuotasi. Universaliosios paslaugos finansavimo sąlygose nenumatyta pareiga vertinti, ar patirtos grynosios išlaidos yra neteisinga našta universaliąją paslaugą teikti įpareigotam tiekėjui. Automatinis paslaugos finansavimo ir nuostolių dėl universalios paslaugos teikimo ryšys negali būti laikomas atitinkančiu Pašto paslaugų direktyvos reikalavimus.

Ketvirtasis pagrindas: Pašto paslaugų direktyvos 7 straipsnio 1 dalies pažeidimas, nes Bendrasis Teismas pripažino pagrįstu universaliosios paslaugos išlaidų finansavimą tam tikromis išimtinėmis ir specialiomis teisėmis, suteiktomis Poczta Polska. Pagal Pašto paslaugų direktyvos 7 straipsnio 1 dalį Valstybės narės negali teikti ar palikti galioti išimtinių ar specialių teisių kurti ir teikti pašto paslaugas. Priešingai nei manė Bendrasis Teismas, Poczta Polska suteiktos išimtinės ir specialios taisės akivaizdžiai nepriskirtinos Pašto paslaugų direktyvoje numatytoms išimtims.

____________