Överklagande ingett den 5 juni 2019 av Inpost S.A. av den dom som tribunalen meddelade den 19 mars 2019 i de förenade målen T-282/16 och T-283/16, Inpost Paczkomaty och Inpost mot kommissionen

(Mål C-432/19 P)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Inpost S.A. (ombud: W. Knopkiewicz, radca prawny)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Polen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom,

ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen och domstolen.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Åsidosättande av artikel 106.2 FEUF i den del tribunalen felaktigt slog fast att kravet i punkt 19 (avsnitt 2.6) i Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster hade iakttagits, åsidosättande av principerna i fördraget rörande offentlig upphandling (principerna om icke-diskriminering, likabehandling och transparens) samt felaktig tolkning av artikel 7.2 i direktiv 97/67/EG (postdirektivet).

De åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster ska vara förenliga med principerna om icke-diskriminering, likabehandling och transparens som följer av bestämmelserna i EUF-fördraget om friheterna på den inre marknaden (och som innebär ett konkurrensutsatt urval av den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster), som artikel 106.2 FEUF, vilket inte är fallet i detta mål.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 106.2 FEUF i den del tribunalen felaktigt slog fast att kraven i punkt 14 (avsnitt 2.2) och i punkt 60 (avsnitt 2.10) i Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster hade iakttagits. Även om det antas att den skyldighet avseende samhällsomfattande tjänster som påförts Poczta Polska uppfyller angivna krav i postdirektivet, utesluter detta inte en skyldighet att genomföra ett offentligt samråd eller att vidta andra åtgärder som är lämpliga för att beakta användarnas och tjänsteleverantörernas intressen i syfte att visa att behoven avseende samhällsomfattande tjänster vederbörligen beaktats.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 106.2 FEUF i den del tribunalen felaktigt slog fast att kraven i punkt 52 (avsnitt 2.9) Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster hade iakttagits samt åsidosättande av artikel 7.1, 7.3 och 7.5 i direktiv 97/67/EG. Tribunalen gjorde fel när den slog fast att kompensationsfonderna uppfyllde kravet på icke-diskriminering med avseende på den enhetliga bidragsnivån, som uppgår till två procent av de intäkter som tillhandahållarna av samhällsomfattande eller motsvarande tjänster har haft, vilket innebär att denna nivå är enhetligt tillämplig på samtliga aktörer på marknaden. Detta är diskriminerande, eftersom tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster och tillhandahållarna av motsvarande tjänster inte befinner sig i samma situation. Tribunalen gjorde också fel när den slog fast att kompensationsfonderna inte stred mot proportionalitetsprincipen.

Inom ramen för samråden rörande principerna för lagändringarna var kompensationsfondernas egenskaper mycket annorlunda än de som slutligen fastställdes i postlagen. Detta innebär att principerna för fonderna inte kan anses ha varit föremål för samråd.

Bestämmelserna avseende finansieringen av den samhällsomfattande tjänsten innehåller inte någon skyldighet att pröva huruvida nettokostnaden utgör en orättvis börda för tillhandahållaren av den samhällsomfattande tjänsten. Den automatiska kopplingen mellan finansieringen av tjänsten och den bokförda förlust som följer av tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster kan inte anses uppfylla kraven i postdirektivet.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 i postdirektivet i den del tribunalen godtog finansieringen av kostnaden för den samhällsomfattande tjänsten genom ett antal särskilda och exklusiva rättigheter som tilldelats Poczta Polska. Enligt artikel 7.1 i postdirektivet får medlemsstaterna inte bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster. Till skillnad från vad tribunalen fastslagit omfattas de exklusiva och särskilda rättigheter som tilldelats Poczta Polska uppenbart inte av något av de undantag som föreskrivs i postdirektivet.

____________