Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Ostravě (Česká republika) 9. júla 2019 – ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(vec C-520/19)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský soud v Ostravě

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Žalovaný: Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciálna otázka

Bráni existencia výslovnej vnútroštátnej úpravy o ručení za nezaplatenú daň v podvodnom reťazci orgánom finančnej správy v zamietnutí práva na odpočet dane z pridanej hodnoty takému ručiteľovi podľa existujúcej judikatúry Súdneho dvora EÚ o podvodoch na DPH? Bránia takému postupu v uvedenej situácii článok 17 ods. 1, článok 20, článok 52 ods. 1, článok 52 ods. 6 a článok 54 Charty základných práv Európskej únie?

____________