Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. maijā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Roberto Abate SpA/Agenzia delle Entrate

(Lieta C-416/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītāja: Roberto Abate SpA

Atbildētāja: Agenzia delle Entrate

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Kopienu tiesisko regulējumu ir saderīgs 2006. gada 27. decembra Likuma Nr. 296 vienīgā panta 1223. punkts (tagad 2005. gada 4. februāra Likuma Nr. 11 16.bis panta 11. punkts) un 2007. gada 23. maija DPCM, ar atsauci uz LESD 108. panta 3. [punktu], kā tas interpretēts t.s. [Deggendorf] judikatūrā, uz Eiropas Komisijas Lēmumu C (2008)380 un uz Kopienu samērīguma principu?

____________