Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 16. júla 2019 – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

(vec C-543/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciálne otázky

1.    Bráni za podmienok sporu vo veci samej oslobodeniu od antidumpingového cla zavedeného v článku 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/821 podľa článku 2 ods. 1 tohto nariadenia skutočnosť, že vo faktúre súvisiacej so záväzkom podľa článku 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia nie je uvedené vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/872 spomenuté v bode 9 prílohy tohto nariadenia, ale rozhodnutie 2008/899/ES3 ?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Možno v rámci konania o vrátení antidumpingových ciel predložiť faktúru súvisiacu so záväzkom, ktorá spĺňa podmienky uvedené v prílohe vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/82, s cieľom dosiahnuť oslobodenie od antidumpingového cla zavedeného v článku 1 tohto nariadenia podľa článku 2 ods. 1 tohto nariadenia?

____________

1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/82 z 21. januára 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 a čiastočných priebežných preskúmaniach podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 15, 2015, s. 8)

2 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/87 z 21. januára 2015, ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 15, 2015, s. 75)

3 Rozhodnutie Komisie z 2. decembra 2008 ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 323, 2008, s. 62)