Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 12. júla 2019 – A/Latvijas Republikas Veselības ministrija

(vec C-535/19)

Jazyk konania: lotyščina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: A

Ďalší účastník konania o kasačnom opravnom prostriedku: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Prejudiciálne otázky

Má sa vychádzať z toho, že verejná zdravotná starostlivosť patrí medzi „nemocenské dávky“ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 883/20041 ?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, sú členské štáty na základe článku 4 nariadenia č. 883/2004 a článku 24 smernice 2004/382 oprávnené – s cieľom zabrániť neprimeraným žiadostiam o sociálne dávky stanovené na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti – nepriznať také dávky, ktoré sa poskytujú ich štátnym príslušníkom a rodinným príslušníkom občana Únie, ktorý ma postavenie pracovníka, nachádzajúcim sa v rovnakej situácii, občanom Únie, ktorí v uvedenom okamihu nemajú postavenie pracovníka?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, sú členské štáty na základe článkov 18 a 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 24 smernice 2004/38 oprávnené – s cieľom zabrániť neprimeraným žiadostiam o sociálne dávky stanovené na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti – nepriznať také dávky, ktoré sa poskytujú ich štátnym príslušníkom a rodinným príslušníkom občana Únie, ktorý ma postavenie pracovníka, nachádzajúcim sa v rovnakej situácii, občanom Únie, ktorí v uvedenom okamihu nemajú postavenie pracovníka?

Je stav, v ktorom sa občanovi Európskej únie, ktorý uplatní svoje právo na voľný pohyb, neprizná právo prijímať služby verejnej zdravotnej starostlivosti financované štátom vo všetkých členských štátoch dotknutých v prejednávanom prípade, v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 883/2004?

Je stav, v ktorom sa občanovi Európskej únie, ktorý uplatní svoje právo na voľný pohyb, neprizná právo prijímať služby verejnej zdravotnej starostlivosti financované štátom vo všetkých členských štátoch dotknutých v prejednávanom prípade, v súlade s článkom 18, článkom 20 ods. 1 a článkom 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Má sa zákonnosť pobytu v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) smernice 2004/38 chápať v tom zmysle, že osobe z nej vyplýva právo na prístup k systému sociálneho zabezpečenia, a tiež v tom zmysle, že môže byť dôvodom na jej vylúčenie zo sociálneho zabezpečenia? Má sa konkrétne v prejednávanom prípade vychádzať z toho, že skutočnosť, že žiadateľ má komplexné zdravotné poistenie, ktoré je jedným z predpokladov zákonnosti pobytu podľa smernice 2004/38, môže byť dôvodom na odmietnutie začleniť ho do systému zdravotnej starostlivosti financovanej štátom?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).