Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 12. julija 2019 – A/Latvijas Republikas Veselības ministrija

(Zadeva C-535/19)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A

Tožena stranka: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba šteti, da je javno zdravstvo vključeno v „dajatve za bolezen“ v smislu člena 3(1)(a) Uredbe št. 883/20041 ?

Ali v primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje države članice na podlagi člena 4 Uredbe št. 883/2004 in člena 24 Direktive 2004/382 , da bi preprečile nesorazmerne zahteve po socialnih dajatvah, ki so predvidene za zagotavljanje zdravstva, lahko takih dajatev, ki se dodelijo njihovim državljanom in družinskim članom državljana Unije, ki ima status delavca, in ki so v enakem položaju, ne priznajo državljanom Unije, ki v tem trenutku nimajo statusa delavca?

Ali države članice v primeru nikalnega odgovora na prvo vprašanje na podlagi členov 18 in 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 24 Direktive 2004/38, da bi preprečile nesorazmerne zahteve po socialnih dajatvah, ki so predvidene za zagotavljanje zdravstva, lahko takih dajatev, ki se dodelijo njihovim državljanom in družinskim članom državljana Unije, ki ima status delavca, in ki so v enakem položaju, ne priznajo državljanom Unije, ki v tem trenutku nimajo statusa delavca?

Ali je v skladu s členom 11(3)(e) uredbe (ES) št. 883/2004 položaj, v katerem se državljanu Evropske unije, ki uresničuje pravico do prostega gibanja, ne prizna pravice do javnih zdravstvenih storitev v breme države v vseh državah članicah, ki so udeležene v obravnavani zadevi?

Ali je v skladu s členi 18, 20(1) in 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije položaj, v katerem se državljanu Evropske unije, ki uresničuje pravico do prostega gibanja, ne prizna pravice do javnih zdravstvenih storitev v breme države v vseh državah članicah, ki so udeležene v obravnavani zadevi?

Ali je treba zakonitost prebivanja v smislu člena 7(1)(b) Direktive 2004/38 razumeti tako, da daje osebi pravico, da dostopa do sistema socialne varnosti, in tudi tako, da lahko pomeni razlog za izključitev te osebe iz socialne varnosti? Ali je v obravnavanem primeru predvsem treba šteti, da lahko dejstvo, da ima prosilec celovito zdravstveno zavarovanje, ki je eden od pogojev za zakonitost prebivanja v skladu z Direktivo 2004/38, utemelji negativno odločbo, da se ga ne bo vključilo v sistem zdravstvenega varstva v breme države?

____________

1 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. Aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL 2004, L 166, str. 1).

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77).