Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 19.6.2019 – All in One Star Ltd

(Asia C-469/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: All in One Star Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin (EU) 2017/11321 30 artikla esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan sellaisen rajavastuuyhtiön, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, sivuliikkeen merkitseminen kaupparekisteriin edellyttää osakepääoman määrän tai vastaavan pääoma-arvon ilmoittamista?

a) Onko direktiivin (EU) 2017/1132 30 artikla esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan yhtiön johtohenkilön on ilmoittaessaan sellaisen rajavastuuyhtiön, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, sivuliikkeen merkittäväksi kauppare kisteriin annettava vakuutus siitä, että häntä ei koske mikään tehtävään asettamisen este kansallisen oikeuden mukaan tuomioistuimen tai viranomaisen määräämän ammatin tai elinkeinon harjoittamisen kiellon muodossa siten, että kielto vastaa yhtiön toimialaa kokonaan tai osittain, tai tietynlaisten rikosten perusteella langetetun lainvoimaisen tuomion muodossa ja että yhtiön johtohenkilö on saatu tiedon rajoittamattomasta tiedonantovelvollisuudestaan tuomioistuimelle notaarin, vastaavan lakimiesammatin harjoittajan tai konsulivirkamiehen kautta?

b) Jos toisen kysymyksen a kohtaan vastataan kieltävästi:

Ovatko SEUT 49 artikla ja SEUT 54 artikla esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan yhtiön johtohenkilön on ilmoittaessaan sellaisen rajavastuuyhtiön, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, sivuliikkeen merkittäväksi kaupparekisteriin annettava tällainen vakuutus?

____________

1 Tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1132 (EUVL 2017, L 169, s. 46).