Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 26 юни 2019 г. — QM

(Дело C-494/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Страни в главното производство

Жалбоподател: QM

Ответник: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Друга участваща страна: Finanzpolizei

Преюдициални въпроси

1.    Трябва ли член 56 ДФЕС, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги1 и Директива 2014/67/ЕС2 да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която в случай на нарушение на формалните задължения при трансгранично използване на работници, като недържането на разположение на документите за заплата или неуведомяването на централния координационен орган (уведомления на ЦКО), предвижда много високи парични санкции, в частност високи минимални санкции, кумулативно налагани за всеки засегнат работник?

2.    Ако отговорът на първия въпрос не е утвърдителен:

Трябва ли член 56 ДФЕС, Директива 96/71 и Директива 2014/67 да се тълкуват в смисъл, че не допускат налагането на кумулативни парични санкции в случай на нарушение на формалните задължения при трансгранично използване на работници, без да е налице абсолютен максимален размер?

3.    Трябва ли член 56 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която в случай на предсрочно прекратяване и/или прекъсване на временната дейност в приемащата държава предвижда задължително изпращане на уведомление за промяна до ЦКО?

4.    Трябва ли член 56 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която не предвижда разумен срок за изпращането на уведомлението за промяна?

5.    Трябва ли член 56 ДФЕС и член 9 от Директива 2014/67 да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която предвижда, че изискването за предоставяне на документите не е изпълнено, ако тези документи постъпят впоследствие, в рамките на разумен и релевантен срок?

6.    Трябва ли член 56 ДФЕС и член 9 от Директива 2014/67 да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, съгласно която от чуждестранния доставчик на услуги се изисква да представи документи, които са извън посочените в член 9 от Директива 2014/67 и не са нито релевантни, нито целесъобразни, и не са по-подробно определени в националното право, като например регистри във връзка със заплати, фишове за заплати, банкови извлечения от заплати, декларации за данък върху трудовото възнаграждение, регистрация и отписване, здравно осигуряване, списъци за регистрация и изравняване с допълнителни суми, документи относно класирането от гледна точка на заплата, удостоверения?

____________

1 ОВ L 18, 1997 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 29.

2 Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (ОВ L 159, 2014 г., стр. 11).