Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 22 juli 2019 – Bolaget ECO TLC mot Ministre de la transition écologique et solidaire

(Mål C-556/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Sökande: Bolaget ECO TLC

Motpart: Ministre de la transition écologique et solidaire

Övrig part: Fédération des entreprises du recyclage

Tolkningsfråga

Ska artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att en ordning av det slag som beskrivs i punkterna 9–11 ovan, som innebär att ett privat miljöorgan utan vinstsyfte, som är godkänt av offentliga myndigheter, i enlighet med ett avtal organet ingått med distributörerna av en särskild kategori av produkter, erhåller ekonomiskt stöd från dessa som ersättning för en tjänst bestående i att överta distributörernas ansvar för behandling av avfallet från dessa produkter, och detta miljöorgan till ekonomiska aktörer, som har till uppgift att sortera och återvinna detta avfall, betalar ersättning vars belopp fastställts i det statliga godkännandet på grundval av miljömässiga och sociala mål, ska anses som ett statligt stöd i den mening som avses i denna bestämmelse?

____________