Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 9. júla 2019 – Passenger Rights spółka akcyjna so sídlom vo Varšave/Ryanair DAC so sídlom v Dubline (Írsko)

(vec C-519/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Passenger Rights SA

Žalovaná: Ryanair DAC so sídlom v Dubline (Írsko)

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 2 písm. b), článok 3 ods. 1 a 2, ako aj článok 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 , ako aj článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/20122 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – pokiaľ ide o skúmanie platnosti dohody o voľbe právomoci – vykladať v tom zmysle, že aj konečný nadobúdateľ pohľadávky, ktorý ju nadobudol na základe postúpenia od spotrebiteľa, ale sám nie je spotrebiteľom, sa môže odvolávať na to, že zmluvné podmienky neboli individuálne dohodnuté a že v dohode o voľbe právomoci sú použité nekalé zmluvné podmienky?

____________

1 Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.

2 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.