Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Poznaniu (Полша), постъпило на 26 юни 2019 г. — Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie/RN

(Дело C-459/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Страни в главното производство

Ищец: Kancelaria Medius SA със седалище Краков

Ответник: RN

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 да се тълкува в смисъл, че не допуска процесуални разпоредби, съгласно които съдът може да постанови неприсъствено решение, основано единствено на твърденията на ищеца в исковата молба, които съдът трябва да счита за верни в случаите, когато ответникът потребител е редовно призован за съдебното заседание, но не се е явил и не е предприел действия в своя защита?

____________

1 ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.