Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūnijā iesniedza Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polija) – Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie/RN

(Lieta C-495/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Pamatlietas puses

Prasītāja: Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie

Atbildētājs: RN

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 1 7. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tam ir pretrunā tādi procesuāli noteikumi, saskaņā ar kuriem tiesa var taisīt aizmugurisku spriedumu, pamatojoties tikai uz prasītāja apgalvojumiem, kurus tas ir norādījis prasības pieteikumā un kuri tai ir jāpieņem par patiesiem situācijā, kad atbildētājs, kas ir patērētājs un kam tika pienācīgi paziņots par tiesas sēdēs laiku, neierodas tajā pēc aicinājuma un neaizstāv savu nostāju?

____________

1 OV 1993, L 95, 29. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā: 15. nodaļa, 2. sējums, 288.–293. lpp.