Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 26. juunil 2019 – Minister for Justice and Equality versus JR

(kohtuasi C-488/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Minister for Justice and Equality

Vastustaja: JR

Eelotsuse küsimused

Kas raamotsus1 on kohaldatav olukorras, kus isik, kelle üleandmist Euroopa vahistamismäärusega taotletakse, on süüdi mõistetud ja talle on karistus mõistetud kolmandas riigis, kuid Euroopa vahistamismääruse teinud liikmesriik on asjaomast kohtuotsust selle kolmanda riigiga sõlmitud kahepoolse lepingu alusel tunnustanud ja selle oma õiguse kohaselt täitmisele pööranud?

Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kuidas peab Euroopa vahistamismäärust täitva liikmesriigi kohtuasutus olukorras, kus Euroopa vahistamismäärust täitev liikmesriik on oma õiguses rakendanud raamotsuse artikli 4 lõikes 1 ja artikli 4 lõike 7 punktis b sätestatud Euroopa vahistamismääruse täitmata jätmise vabatahtlikud alused, hindama süütegu, mis väidetavalt on toime pandud kolmandas riigis, kuid millega seotud asjaolud viitavad sellele, et selle süüteo ettevalmistavad toimingud tehti Euroopa vahistamismääruse teinud liikmesriigis?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).