Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 26 juni 2019 – Minister for Justice and Equality mot JR

(Mål C-488/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i det nationella målet

Sökande: Minister for Justice and Equality

Svarande: JR

Tolkningsfrågor

Är rambeslutet1 tillämpligt i en situation där den eftersökte har dömts i en tredjestat, men domen har erkänts i den utfärdande staten i kraft av ett bilateralt avtal mellan tredjestaten och den utfärdande staten och verkställts enligt lagen i den utfärdande staten?

Om så är fallet, hur ska den verkställande rättsliga myndigheten, i en situation där den verkställande medlemsstaten i sin nationella lagstiftning har införlivat de fakultativa skäl till att inte verkställa den europeiska arresteringsordern som anges i artikel 4.1 och artikel 4.7 b i rambeslutet, besluta vad avser ett brott som påstås ha begåtts i tredjestaten, men där omständigheterna kring detta brott visar att förberedelser skett i den utfärdande staten?

____________

1 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EUT L 190, 2002, s. 1).