Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 26. júna 2019 – W. Ż.

(vec C-487/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: W.Ż.

Za účasti: Prokurator Generalny, v zastúpení: Prokuratura Krajowa, Rzecznik Praw Obywatelskich

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 2, článok 6 ods. 1 a ods. 3, článok 19 ods. 1 druhý pododsek [ZEÚ] v spojení s článkom 47 [Charty základných práv Európskej únie] a s článkom 267 [ZFEÚ] vykladať tak, že nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom v zmysle práva Európskej únie nie je taký súd, v rámci ktorého prejednáva vec ako samosudca osoba, ktorá bola vymenovaná do funkcie sudcu pri závažnom porušení právnych predpisov členského štátu týkajúcich sa menovania sudcov, konkrétne spočívajúceho vo vymenovaní tejto osoby do funkcie sudcu, a to napriek skoršiemu odvolaniu, ktorým bolo pred príslušným súdom členského štátu (Naczelny Sąd Administracyjny – Najvyšší správny súd) napadnuté uznesenie vnútroštátneho orgánu (Krajowa Rada Sądownictwa – Štátna súdna rada), obsahujúce návrh na jej vymenovanie do funkcie sudcu, ďalej napriek odkladu vykonateľnosti tohto uznesenia v súlade s vnútroštátnym právom a tiež napriek tomu, že konanie pred príslušným vnútroštátnym súdom (Naczelny Sąd Administracyjny – Najvyšší správny súd) nebolo pred odovzdaním menovacieho aktu ukončené?

____________