Begäran om förhandsavgörande framställd av n (Polen) den 26 juni 2019 – W. Ż.

(Mål C-487/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i det nationella målet

Klagande: W.Ż.

Motpart: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich

Tolkningsfråga

Ska artikel 2 [FEU], artikel 6.1 och 6.3 [FEU] samt artikel 19.1andra stycket [FEU], i förening med artikel 47 i [stadgan om de grundläggande rättigheterna] och artikel 267 [FEUF], tolkas så att en domstol inte kan anses vara en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag i den mening som avses i unionsrätten, då dess dömande sammansättning utgörs av en ensamdomare som utnämnts till domare i uppenbar strid mot reglerna i medlemsstatens lagstiftning om utnämning av domare, i synnerhet genom att denna person utnämnts till domare, trots att det beslut som fattats av den nationella myndigheten (Nationella domstolsrådet) att nominera vederbörande för utnämning till domare dessförinnan överklagats till den behöriga nationella domstolen (Högsta förvaltningsdomstolen), trots att verkställigheten av detta beslut har skjutits upp i enlighet med nationell rätt och trots att förfarandet vid den behöriga nationella domstolen (Högsta förvaltningsdomstolen) inte avslutats innan utnämningsbeslutet antogs?

____________