A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesrepublik Deutschland kontra XT

(C-507/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Bundesrepublik Deutschland

Alperes: XT

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Azon kérdés megítélése során, hogy a 2011/95/EU irányelv1 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondata értelmében megszűnt-e az UNRWA által egy hontalan palesztinnak biztosított védelem vagy támogatás, területi szempontból kizárólag azt a konkrét műveleti területet (Gázai övezet, Jordánia, Libanon, Szíria, Ciszjordánia) kell-e alapul venni, ahol a hontalan személy az UNRWA mandátuma területének elhagyásakor ténylegesen tartózkodott (a jelen esetben: Szíria), vagy az UNRWA mandátumának területéhez tartozó további műveleti területeket is alapul kell venni?

Ha nem kizárólag azt a konkrét műveleti területet kell alapul venni, ahol a hontalan személy az UNRWA mandátuma területének elhagyásakor ténylegesen tartózkodott: minden esetben és további feltételektől függetlenül a mandátum területének összes műveleti területét kell-e alapul venni? Ha nem: Csak akkor kell-e figyelembe venni további műveleti területeket, ha a hontalan személyt érdemi (területi) kapcsolat fűzte e műveleti területekhez? Szükséges-e az ilyen kapcsolat fennállásához, hogy a hontalan személy – az UNRWA mandátuma területének elhagyásakor vagy korábban – e műveleti területeken rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel? További körülményeket is figyelembe kell-e venni az érdemi (területi) kapcsolat vizsgálata során? Ha igen: Melyeket? Jelentőséggel bír-e, hogy a hontalan személy az UNRWA mandátuma területének elhagyásakor beutazhat-e, és elvárható-e tőle, hogy beutazzon a releváns műveleti területre?

A 2011/95/EU irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondata értelmében ipso facto akkor is megilletik-e az irányelv által biztosított előnyök azt a hontalan személyt, aki elhagyja az UNRWA mandátumának területét, mivel a tényleges tartózkodási helye szerinti műveleti területen személyes biztonsága komoly veszélyben van, és az UNRWA nem képes ott számára védelmet vagy támogatást biztosítani, ha e hontalan személy korábban anélkül utazott e műveleti területre, hogy a korábbi tartózkodási helye szerinti műveleti területen személyes biztonsága komoly veszélyben lett volna, és anélkül, hogy az átutazás időpontjában fennálló körülmények alapján számíthatott volna arra, hogy a műveleti területen, amelyre utazik, az UNRWA védelmében vagy támogatásában részesül, és belátható időn belül visszatérhet az addigi tartózkodási helye szerinti műveleti területre?

Azon kérdés megítélése során, hogy a hontalan személy azért nem ismerhető-e el ipso facto menekültként, mert az UNRWA mandátuma területének elhagyását követően már nem állnak fenn a 2011/95/EU irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondata szerinti feltételek, kizárólag az utolsó szokásos tartózkodási hely szerinti műveleti területet kell-e alapul venni? Ha nem: Ezzel párhuzamosan azokat a területeket is figyelembe kell-e venni, amelyeket a 2. kérdés alapján az UNRWA mandátuma területe elhagyásának időpontjakor alapul kell venni? Ha nem: Milyen kritériumok alapján kell meghatározni azokat a területeket, amelyeket figyelembe kell venni a kérelem tárgyában történő döntéshozatal időpontjában? Azt feltételezi-e a 2011/95/EU irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondata szerinti feltételek fennállásának megszűnése, hogy a releváns műveleti területen a(z állami vagy kvázi állami) szervek készek befogadni (illetve visszafogadni) a hontalan személyt?

Abban az esetben, ha a 2011/95/EU irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondata szerinti feltételek fennállásával vagy fennállásuk megszűnésével összefüggésben a(z utolsó) szokásos tartózkodási hely szerinti műveleti terület bír jelentőséggel: Milyen kritériumok relevánsak a szokásos tartózkodási hely létesítése szempontjából? A tartózkodás helye szerinti ország által engedélyezett jogszerű tartózkodásra van-e szükség? Ha nem: Szükség van-e legalább arra, hogy a műveleti terület felelős szervei tudatosan tűrjék az érintett hontalan személy tartózkodását? Ha ez utóbbi kérdésre igenlő választ kell adni: Tudniuk kell-e a felelős szerveknek konkrétan az adott hontalan személy jelenlétéről, vagy elegendő, ha tudatosan tűrik az adott hontalan személynek mint személyek egy nagyobb csoportja tagjának a tartózkodását? Ha nem: Elegendő-e önmagában a huzamosabb tényleges tartózkodás?

____________

1 A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 337., 9. o.; helyesbítések: HL 2017. L 167., 58. o.; HL 2019. L 19., 20. o.).