2019 m. liepos 3 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vokietijos Federacinė Respublika / XT

(Byla C-507/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Vokietijos Federacinė Respublika

Kita kasacinio proceso šalis: XT

Prejudiciniai klausimai

1.    Į ką reikia atsižvelgti pagal teritorinę aprėptį vertinant, ar palestiniečiui be pilietybės JTPDO apsaugos ar paramos teikimas nutrūko, kaip tai apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES1 12 straipsnio 1 dalies a punkto antrame sakinyje – vien į konkrečią veiklos teritoriją (Gazos Ruožas, Jordanija, Libanas, Sirija, Vakarų Krantas), kurioje asmuo be pilietybės iš tikrųjų gyveno prieš išvykdamas iš JTPDO mandato teritorijos (šiuo atveju – Sirijos), ar ir į kitas JTPDO mandato teritorijai priklausančias veiklos teritorijas?

2.    Jei turi būti atsižvelgiama ne tik į veiklos teritoriją prieš išvykstant: ar visada ir nepriklausomai nuo kitų sąlygų turi būti atsižvelgiama į visas mandato teritorijos veiklos teritorijas? Jeigu ne: ar į kitas veiklos teritorijas turi būti atsižvelgiama tik tuo atveju, jei asmenį be pilietybės su šia veiklos teritorija sieja esminis (teritorinis) ryšys? Ar šiam ryšiui būtina – išvykstant esama arba ankstesnė – įprastinė gyvenamoji vieta? Ar vertinant esminį (teritorinį) ryšį reikia atsižvelgti į kitas aplinkybes? Jeigu taip: kokias? Ar turi reikšmės aplinkybė, ar asmeniui be pilietybės išvykstant iš JTPDO mandato teritorijos pagrįstai įmanoma atvykti į atitinkamą veiklos teritoriją?

3.    Ar asmuo be pilietybės, išvykstantis iš JTPDO mandato teritorijos dėl to, kad faktinės gyvenamosios vietos veiklos teritorijoje jaučiasi labai nesaugus, o JTPDO neturi galimybės suteikti jam toje teritorijoje apsaugos ar paramos, turi galimybę ipso facto pasinaudoti Direktyvos 2011/95/ES 12 straipsnio 1 dalies a punkto antro sakinyje numatyta apsauga ir tuo atveju, jei jau atvyko į šią veiklos teritoriją, nors savo ankstesnės gyvenamosios vietos veiklos teritorijoje nesijautė labai nesaugus, o pagal sienos perėjimo laikotarpiu buvusias sąlygas negalėjo tikėtis pasinaudoti JTPDO apsauga ar parama veiklos teritorijoje, į kurią vyko, ir artimiausioje ateityje turėti galimybę grįžti į savo ankstesnės gyvenamosios vietos veiklos teritoriją?

4.    Ar svarstant klausimą, ar asmeniui be pilietybės ipso facto pabėgėlio statusas negali būti suteiktas, nes išvykus iš JTPDO mandato teritorijos nebetenkinamos Direktyvos 2011/95/ES 12 straipsnio 1 dalies a punkto antro sakinio sąlygos, reikia atsižvelgti tik į paskutinės įprastinės gyvenamosios vietos veiklos teritoriją? Jeigu ne: ar papildomai reikia atitinkamai atsižvelgti į teritorijas, į kurias turi būti atsižvelgiama pagal 2 punktą nustatant išvykimo laiką? Jeigu ne: kokiais kriterijais remiamasi nustatant teritorijas, į kurias turi būti atsižvelgiama priimant sprendimą dėl prašymo? Ar išnykus Direktyvos 2011/95/ES 12 straipsnio 1 dalies a punkto antro sakinio sąlygoms (valstybinės arba iš dalies valstybinės) institucijos turi būti pasirengusios priimti (atgal) asmenį be pilietybės atitinkamoje veiklos teritorijoje?

5.    Tuo atveju, jei lemiamą reikšmę turi paskutinės įprastinės gyvenamosios vietos veiklos teritorija, kiek tai susiję su tenkinamomis arba išnykusiomis sąlygomis pagal Direktyvos 2011/95/ES 12 straipsnio 1 dalies a punkto antrą sakinį: kokiais kriterijais vadovaujamasi grindžiant įprastinę gyvenamąją vietą? Ar buvimas šalyje turi būti teisėtas, turint gyvenamosios vietos valstybės leidimą gyventi? Jeigu ne: ar veiklos teritorijos atsakingos institucijos turi bent sąmoningai toleruoti atitinkamo asmens be pilietybės buvimą šalyje? Jei taip: ar atsakingoms institucijoms turi būti žinoma apie konkretaus asmens be pilietybės buvimą, ar pakanka, jei institucijos sąmoningai toleruoja šio asmens, kaip didesnės asmenų grupės nario, buvimą? Jeigu ne: ar pakanka vien ilgesnio faktinio buvimo šalyje?

____________

1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).