Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Potsdam (Tyskland) den 11. juli 2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG mod ML

(Sag C-529/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Potsdam

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Sagsøgt: ML

Præjudicielt spørgsmål

Er fortrydelsesretten i artikel 16, litra c), i forbrugerbeskyttelsesdirektivet 1 også udelukket, når varer ganske vist skal fremstilles efter forbrugerens specifikationer, men sælgeren endnu ikke har påbegyndt fremstillingen, og sælgeren selv, ikke en tredjemand, har foretaget en specifik tilpasning hos kunden? Afhænger svaret herpå af, om det kan lade sig gøre at bringe varerne tilbage i den oprindelige stand fra før individualiseringen med lave omkostninger til afmontering, f.eks. 5 procent af varernes værdi?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT 2011 L 304, s. 64).