Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgerichts Potsdam (Nemčija) 11. julija 2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG/ML

(Zadeva C-529/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Potsdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Tožena stranka: ML

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je pravica do odstopa od pogodbe v skladu s členom 16(c) Direktive o pravicah potrošnikov1 (Direktiva 2011/83/EU) izključena tudi tedaj, če gre sicer za izdelavo blaga po podrobnem opisu potrošnika, vendar pa prodajalec še ni začel z izdelavo in bi prilagoditev pri potrošniku opravil sam in ne prek tretjih? Ali je bistveno, če bi se lahko blago z le neznatnimi stroški razgradnje, na primer v višini 5 odstotkov vrednosti blaga, ponovno vrnilo v stanje pred individualizacijo?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 2011, str. 64).