Žaloba podaná dne 22. července 2019 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-559/19)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci C. Hermes, E. Manhaeve a E. Sanfrutos Cano, zmočněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Určit, že tím, že nepřijalo nezbytná opatření, aby předešlo zhoršení stavu útvarů podzemních vod v regionu Doñana, že neprovedlo podrobnější charakterizaci těch útvarů, které představují riziko, a neurčilo nezbytná opatření, a tím, že do programu opatření Hydrologického plánu pro Guadalquivir nezahrnulo základní opatření, ani vhodná dodatečná opatření, Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 4 odst. 1 písm. b), ve spojení s čl. 1 písm. a) a bodem 2.1.2 přílohy V; z článku 5, ve spojení s bodem 2.2 přílohy II; a z čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 3 písm. a), c) a e) a čl. 11 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky1 ;

určit, že nepřijetím vhodných opatření k předcházení zhoršení přírodních stanovišť a stanovišť druhů, která odůvodnila určení zde dotčených míst (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste y ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer), Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 6 odst. 2, ve spojení s článkem 7 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin2 ;

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Hlavní důvody a argumenty

Nesplnění povinností na základě čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2000/60/ES, ve spojení s čl. 1 písm. a) a bodem 2.1.2. přílohy V téže směrnice

Článek 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2000/60/ES ukládá členským státům povinnost předcházet zhoršení stavu všech útvarů podzemních vod. Uvedené ustanovení je třeba vykládat ve spojení s čl. 1 písm. a) téže směrnice, který stanoví cíle v oblasti životního prostředí, kterých musí členské státy ohledně podzemních vod, a s bodem 2.1.2. přílohy V uvedené směrnice, který definuje kvantitativní stav podzemních vod. Komise má za to, že Španělské království nepřijalo opatření nezbytná k zabránění zhoršení útvarů podzemních vod v regionu Doñana z důvodu nadměrného využívání. Komise tedy dospěla k závěru, že Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj plynou z čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2000/60/ES, ve spojení s čl. 1 písm. a) a bodem 2.1.2. přílohy V téže směrnice.

Nesplnění povinností na základě článku 5 směrnice 2000/60/ES, ve spojení s bodem 2.2 přílohy II téže směrnice

Článek 5 směrnice 2000/60/ES stanoví postup pro vypracování plánu povodí a v každém případě ukládá provést analýzu charakteristik oblastí povodí, přezkoumání dopadů lidské činnosti na stav povrchových vod a podzemních vod a ekonomickou analýzu využívání vod. Pokud počáteční analýza ukáže, že útvar podzemních vod představuje riziko, musí členské státy podle bodu 2.2. přílohy II uvedené směrnice provést další charakterizaci. Komise má za to, že Španělské království neuplatnilo správně čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/60/ES, ve spojení s bodem 2.2 přílohy II téže směrnice, neboť neprovedlo další charakterizaci útvarů podzemích vod v regionu Doñana, které představují riziko a ani neurčilo nezbytná opatření. Komise tedy dospěla k závěru, že Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj plynou článku 5 směrnice 2000/60/ES, ve spojení s bodem 2.2 přílohy II téže směrnice.

Porušení čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 3 písm. a), c) a e) a čl. 11 odst. 4 směrnice 2000/60/ES

Podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2000/60/ES musí členské státy „vzhledem k výsledkům analýz požadovaných podle článku 5 a k dosažení cílů stanovených podle článku 4 zajist[it], aby byl pro každou oblast povodí nebo část mezinárodní oblasti povodí ležící na jeho území vypracován program opatření“. Odstavec 3 písm. a), c) a e) uvádí některá základní opatření, která musí být zahrnuta v každém programu opatření. Odstavec 4 téhož článku odkazuje na doplňující opatření, což jsou opatření navržená a provedená k doplnění základních opatření. Komise má za to, že Španělské království nezahrnulo do Hydrologického plánu pro Guadalquivir vhodná základní a doplňující opatření, čímž Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 3 písm. a), c) a e), a čl. 11 odst. 4 směrnice 2000/60/ES.

Porušení čl. 6 odst. 2, ve spojení s článkem 7 směrnice 92/43/EHS

Článek 6 odst. 2 směrnice 92/43/EHS stanoví, na základě zásady prevence, povinnost všeobecné ochrany, která ukládá předcházet v případě přírodních stanovišť a stanovišť druhů, která odůvodnila určení chráněné oblasti, jakémukoli zhoršení a narušení, která by mohla mít významný negativní vliv na cíle směrnice. Podle článku 7 téže směrnice se tato povinnost ochrany vztahuje na oblasti klasifikované jako oblasti zvláštní ochrany ptáků (ZEPA) podle směrnice [Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979] o ochraně volně žijících ptáků3 . Komise má za to, že nepřijetím vhodných opatření k předcházení zhoršení přírodních stanovišť a stanovišť druhů, která odůvodnila určení oblastí ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste y ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer, Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 6 odst. 2, ve spojení s článkem 7 směrnice 92/43/EHS.

____________

1 Úř. věst. 2000, L 327, s. 1

2 Úř. věst. 1992, L 206, s. 7

3 Úř. věst. 1979, L 103, s. 1