Преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof (Белгия), постъпило на 20 юни 2019 г. — Middlegate Europe NV/Ministerraad

(Дело C-471/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Grondwettelijk Hof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Middlegate Europe NV

Ответник: Ministerraad

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 49 ДФЕС, разглеждан евентуално във връзка с член 56 ДФЕС, с членове 15 и 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз и с принципа на равенство, да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която задължава лицата или предприятията, които искат да извършват в белгийска пристанищна зона пристанищни услуги по смисъла на Закона от 1972 г. — включително и дейности, които не са свързани с товаренето и разтоварването на кораби в строгия смисъл на думата — да използват за тази цел само признати пристанищни работници?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли Grondwettelijk Hof да остави временно в сила разглежданите членове 1 и 2 от Закона от 1972 г., за да избегне правна несигурност и социално напрежение и за да даде възможност на законодателя да ги приведе в съответствие със задълженията, произтичащи от правото на Съюза?

____________