Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 20. června 2019 – Middlegate Europe NV v. Ministerraad

(Věc C-471/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Grondwettelijk Hof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Middlegate Europe NV

Žalovaný: Ministerraad

Předběžné otázky

Musí být článek 49 SFEU, popřípadě ve spojení s článkem 56 SFEU, články 15 a16 Listiny základních práv Evropské unie a se zásadou rovnosti, vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která osobám nebo podnikům, které by chtěly v belgických přístavních oblastech vykonávat přístavní práce ve smyslu zákona z roku 1972 – včetně činností, které nesouvisejí s nakládkou a vykládkou lodí v úzkém slova smyslu, ukládá povinnost využívat za tím účelem pouze uznané přístavní pracovníky?

Může Grondwettelijk Hof (Ústavní soud) v případě kladné odpovědi na první otázku dočasně zachovat účinky dotčených článků 1 a 2 zákona z roku 1972, aby zabránil právní nejistotě, jakož i sociálnímu napětí a umožnil zákonodárci, aby tato ustanovení uvedl do souladu s povinnostmi vyplývajícími z unijního práva?

____________