Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 26. juunil 2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma versus Szent Borbála Kórház

(kohtuasi C-491/19)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Vastustaja: Szent Borbála Kórház

Eelotsuse küsimused

Kas liikmesriikide ametiasutustel ja vahendavatel asutustel, kes on pädevad eeskirjade eiramist esimeses või teises menetlusastmes menetlema, on toetuslepingust tuleneva õigussuhte korral õigus oma menetlustes vahetult, nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (edaspidi: „määrus“) alusel – eelkõige selle artiklites 60, 70 ja 98 reguleeritud kontrollimehhanismi raames – uurida mis tahes rikkumist, mis kahjustab või võib kahjustada Euroopa Liidu eelarve finantshuvisid, ning kohustus kohaldada vajadusel finantskorrektsiooni?

Kas selline riigisisene menetlusnorm või seda tõlgendav kohtupraktika, mis võimaldab toetuslepingu korral tuvastada lepingu sellise rikkumise, mis kujutab endast riigihankeseaduse rikkumist (eeskirjade eiramist), ja esitada sellele tugineva nõude ainult siis, kui riigihangete vaidlustuskomisjon või kohus – vaidlustuskomisjoni otsuse läbivaatamise käigus – on enne lõpliku otsusega tuvastanud õigusnormi rikkumise, tagab piisavalt tõhusalt liidu finantshuvide kaitse?

Kui riigihankeseaduse rikkumine tähendab eeskirjade eiramist, kuid vaidlustuskomisjonis pole menetlust algatatud, kas siis kohtul, kes menetleb toetuslepingu täitmisega seotud tsiviilõiguslikke nõudeid, on lepingurikkumise uurimisel õigus tuvastada riigihangete eeskirjade eiramist?

____________