Begäran om förhandsavgörande framställd av Kúria (Ungern) den 26 juni 2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma mot Szent Borbála Kórház

(Mål C-491/19)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i det nationella målet

Svaranden i första instans (klagande i högsta instans):Emberi Erőforrások Minisztériuma

Käranden i första instans (motpart i högsta instans): Szent Borbála Kórház

Tolkningsfrågor

1    I det rättsförhållande som uppkommer på grund av ett bidragsavtal, är de förmedlande myndigheterna och organen i medlemsstaterna behöriga att i första eller andra instans handlägga ett förfarande på grund av oegentlighet för att i sina förfaranden, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1083/20061 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (nedan kallad förordningen) – i synnerhet inom ramen för den kontrollmekanism som regleras i artiklarna 60, 70 och 98 – direkt pröva varje åsidosättande som har lett till eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för Europeiska unionens budget, och är de, vid behov, skyldiga att tillämpa finansiella korrigeringar?

2    Säkerställs skyddet av unionens finansiella intressen med tillbörlig effektivitet genom en nationell processrättslig lagstiftning, eller den praxis där denna lagstiftning tolkas, enligt vilken möjligheten att slå fast att det föreligger ett avtalsbrott med avseende på bidragsavtalet på grund av ett åsidosättande av bestämmelserna om offentlig upphandling (oegentlighet) och göra gällande ett civilrättsligt skadeståndsanspråk som har sin grund i detta åsidosättande, är beroende av att Överklagandenämnden för offentlig upphandling eller en domstol – som prövar ett överklagande av ett beslut från överklagandenämnden – slutgiltigt har fastställt att bestämmelsen har åsidosatts?

3    Om åsidosättandet av bestämmelserna om offentlig upphandling innebär en oegentlighet men det inte har inletts något förfarande vid överklagandenämnden, är då den domstol som prövar de civilrättsliga skadeståndsanspråken rörande fullgörelse av bidragsavtalet behörig att pröva oegentligheten i samband med den offentliga upphandlingen när den prövar avtalsbrottet?

____________

1 EUT L 210, 2006, s. 25.