Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. jūnijā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Stichting Brein/News-Service Europe BV

(Lieta C-442/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: Stichting Brein

Atbildētāja: News-Service Europe BV

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Usenet pakalpojumu platformas operators (kāda bija NSE) situācijās, kādas raksturotas šī lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu [1.–7.] un [16.] punktā, veic izziņošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV 2001, L 167, 10. lpp., turpmāk tekstā – “Direktīva 2001/29/EK”) 3. panta 1. punkta izpratnē?

2)    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša (un tādējādi izziņošana ir notikusi):

Vai konstatācija, ka Usenet pakalpojumu platformas operators veic izziņošanu Direktīvas 2001/29/EK 3. panta 1. punkta nozīmē, liedz piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (OV 2000, L 178, 1. lpp, turpmāk tekstā – “Direktīva 2000/31/EK”), 14. panta 1. punktu?

3)    Ja atbilde uz pirmo vai otro jautājumu ir noliedzoša (un tādēļ principā ir iespējams atsaukties uz Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 1. punktā paredzēto atbrīvošanu no atbildības):

Vai Usenet pakalpojumu platformas operatoram, kurš piedāvā pakalpojumus šī lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu [1.–7.] un [16.] punktā minēto apsvērumu nozīmē, ir aktīva loma, kas savādākā veidā liedz atsaukties uz Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 1. punktu?

4)    Vai Usenet pakalpojumu platformas operatoram, kurš veic izziņošanu un var atsaukties uz Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 1. punktu, var aizliegt turpināt pārkāpumu vai arī izdod viņam adresētu rīkojumu, kas ir plašāks par attiecīgās direktīvas 14. panta 3. punktā paredzētajām iespējām, vai arī to nepieļauj Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punkts?

____________