Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte costituzionale (Itálie) dne 21. června 2019 – DB v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Věc C-481/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte costituzionale

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: DB

Odpůrkyně: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Předběžné otázky

Musí být čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/6/ES1 , jelikož je stále použitelný ratione temporis, a čl. 30 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 596/20142 vykládány v tom smyslu, že umožňují členskému státu, aby nesankcionoval osobu, která odmítá odpovědět na otázky příslušného orgánu, ze kterých může vyplynout její odpovědnost za protiprávní jednání sankcionované správními sankcemi ‚trestní‘ povahy?

v případě záporné odpovědi na tuto první otázku, jsou čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/6/ES, jelikož je stále použitelný ratione temporis, a čl. 30 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 596/2014 slučitelné s články 47 a 48 Listiny základních práv Evropské unie, a to ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva v oblasti článku 6 EÚLP a ústavních tradic společných členským státům, v rozsahu, v němž ukládají sankcionovat také osobu, která odmítá odpovědět na otázky příslušného orgánu, ze kterých může vyplynout její odpovědnost za protiprávní jednání sankcionované správními sankcemi ‚trestní‘ povahy?“

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (Úř. věst. 2003, L 96, s. 16).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES. (Úř. věst. 2014, L 173, s. 1).