Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 3.7.2019 – Go Sun Srl ja Malby Energy 4 Srl v. Ministero dello Sviluppo Economico ym.

(asia C-512/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Go Sun Srl ja Malby Energy 4 Srl

Vastaajat: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente ja Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin oikeus esteenä asetuksen (decreto-legge) nro 91/2014, sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro 116/2014, 26 §:n 3 momentin kaltaisen kansallisen oikeussäännön soveltamiselle, jolla rajoitetaan huomattavalla tavalla lailla jo myönnettyjen ja erillissopimusten, joita aurinkosähköenergian tuottajayritykset ovat tehneet kyseisestä menettelystä vastuussa olevan julkisen yhtiön eli Gestore dei servizi energetici S.p.A:n kanssa, perusteella määriteltyjen kannustimien maksamista?

Onko tällainen kansallinen oikeussääntö unionin oikeuden yleisten periaatteiden, kuten perustellun luottamuksen, oikeusvarmuuden, vilpittömän yhteistyön ja tehokkaan oikeusvaikutuksen, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 ja 17 artiklan, direktiivin 2009/28/EY1 ja siinä säädettyjä tukijärjestelmiä koskevien sääntöjen sekä SEUT 216 artiklan 2 kohdan mukainen, kun kyseistä kansallista säännöstä tarkastellaan erityisesti Euroopan energiaperuskirjaan kannalta?

____________

1 Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY (EUVL 2009, L 140, s. 16)