Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Watford Employment Tribunal (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 22 Αυγούστου 2019 – K κ.λπ. κατά Tesco Stores Ltd

(Υπόθεση C-624/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Watford Employment Tribunal (Ηνωμένο Βασίλειο)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: K κ.λπ.

Εναγομένη: Tesco Stores Ltd

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) άμεσο αποτέλεσμα στην περίπτωση που ασκήθηκαν αγωγές με τις οποίες προβάλλεται ότι οι ενάγοντες παρέχουν εργασία ίσης αξίας με την εργασία των ατόμων που λαμβάνονται ως βάση σύγκρισης;

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, διακρίνεται το κριτήριο της κοινής προέλευσης για την εκτίμηση της συγκρισιμότητας κατά το άρθρο 157 από το ζήτημα της παροχής εργασίας ίσης αξίας και, αν ναι, έχει το κριτήριο αυτό άμεσο αποτέλεσμα;

____________