Преюдициално запитване от Commissione tributaria regionale per il Veneto (Италия), постъпило на 17 юни 2019 г. — Regione Veneto/HD

(Дело C-468/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione tributaria regionale per il Veneto

Страни в главното производство

Жалбоподател: Regione Veneto

Ответник: HD

Преюдициални въпроси

Следва ли за индивидуализацията на „паметниците на културата“, предмет на член 36 ДФЕС да се използва критерият, установен в член 2, точка 1 от Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.1 , съгласно който от значение е определението за тези паметници, дадено в националната правна уредба?

Включва ли закрилата, предоставена с член 36 ДФЕС на „паметниците на културата“ и „ретро автомобилите“ съгласно Директива 2000/53/ЕО2 ?

Взема предвид вследствие на това посоченото по-горе право на ЕС за присъщите му цели на закрила и автомобилите, които съгласно италианското право се квалифицират като „с историческа и колекционерска стойност“ с оглед на задължението за запазване на тяхната оригиналност?

Може ли освен това функцията за закрила на „културните паметници“, сред които „ретро автомобилите“, предвидена в член 36 ДФЕС и посочена в член 2, точка 1 от Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., както и в съображение 10 от Директива 2000/53/ЕО от 18 септември 2000 г. на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства и в светлината на съдържанието на точка 26 от Програмата за действие за безопасност на движението по пътищата на Европейската комисия, одобрена на 29 септември 2005 г. да се тълкува в смисъл, че допуска и позволява на държавите дискриминиращо данъчно третиране на освобождаване, тъй като е ограничено само до автомобилите „от особен исторически и колекционерски интерес“, независимо от наличието на по-широко данъчно освобождаване, предоставено на всички автомобили „с историческа и колекционерска стойност“ в някои райони на страната предвид действието на регионални и провинциални закони, приложими само в посочените райони?

В случай на отрицателен отговор на предходния въпрос, допуска ли посочената по-горе правна уредба на ЕС при всички положения по-неблагоприятно и дискриминационно данъчно третиране, предвидено в държавен закон по отношение на „автомобили с историческа и колекционерска стойност“ поради тяхната остарялост, което увеличава данъчната тежест поради по-замърсяващите емисии, като по този начин намалява тяхната закрила, възпрепятства увеличаването на стойността им и не стимулира самото им опазване?

Допуска ли принципът на свободно движение на стоки, закрепен в член 52, параграф 2 ДЕС и член 30 ДФЕС и свързаната с него забрана за мерки, равностойни на митнически такси, в светлината на критериите, изработени в тази връзка в практиката на Съда държавата членка да прилага спрямо автомобилите с призната „историческа и колекционерска стойност“ дискриминационно и нееднакво данъчно третиране на цялата територия на страната, което засяга прехвърлянията на собствеността върху един и същ автомобил от лице, пребиваващо на територията на страната, в която се прилага данъчно освобождаване, към лице, пребиваващо на територия, в която обаче се предвижда данъчно облагане?

Допускат ли членове 18, 19, 20, 21, 45 и 49 ДФЕС за закрила на основните свободи, гарантирани в общото европейско пространство и забраната за пряка и непряка дискриминация съгласно Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г.3 , по-неблагоприятно и дискриминационно данъчно третиране в самата държава членка, чрез което се прави разграничение и което е в ущърб на собствениците на автомобили с историческа и колекционерска стойност единствено на основание тяхното местопребиваване?

На последно място, допускат ли принципите на свобода, автономност и независимост на съдиите, закрепени и защитени в член 2 ДЕС в общото европейско пространство като гаранция за „справедлив процес“ държавата членка да попречи чрез закон на съдиите да признаят самостоятелно характеристиката „особен исторически и колекционерски интерес“ на автомобил, за да се установи дали същият е освободен от данъчно облагане, като ги задължава да вземат предвид решенията в този смисъл на частен субект, на когото изключително са възложени такива функции?

____________

1     Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (преработен текст) (ОВ L 159, 2014 г., стр. 1).

2     Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 2000 г., стр. 34; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 6, стр. 412).

3     Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 2000 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 20, том 1, стр. 19).