Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Commissione tributaria regionale per il Veneto (Ιταλία) στις 17 Ιουνίου 2019 – Regione Veneto κατά HD

(Υπόθεση C-468/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Commissione tributaria regionale per il Veneto (περιφερειακό φορολογικό δικαστήριο Βένετο, Ιταλία)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Regione Veneto (περιφέρεια Βένετο)

Εφεσίβλητος: HD

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει, για τον προσδιορισμό των «πολιτιστικών αγαθών», τα οποία αποτελούν αντικείμενο του άρθρου 36 ΣΛΕΕ, να χρησιμοποιείται το κριτήριο που προβλέπεται στο άρθρο 2, σημείο 1, της οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 1 , κατά το οποίο κρίσιμος είναι ο τρόπος ορισμού τους στην εθνική νομοθεσία;

Περιλαμβάνονται στην προστασία την οποία παρέχει το άρθρο 36 ΣΛΕΕ στα «πολιτιστικά αγαθά» και τα «οχήματα αντίκες», τα οποία μνημονεύονται στην οδηγία 2000/53/ΕΚ 2 , και εκτείνεται η εν λόγω προστασία και σε αυτά;

Λαμβάνει, ως εκ τούτου, υπόψη το προμνησθέν δίκαιο της Ένωσης, για τους ιδιαίτερους σκοπούς προστασίας τους, και τα οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται στην ιταλική έννομη τάξη ως «οχήματα ιστορικού ή συλλεκτικού ενδιαφέροντος» λόγω της υποχρέωσης διατήρησης του πρωτότυπου χαρακτήρα τους;

Έχει η λειτουργία της προστασίας των «πολιτιστικών αγαθών», περιλαμβανομένων των «οχημάτων αντικών», η οποία προβλέπεται στο άρθρο 36 ΣΛΕΕ, και μνημονεύεται στο άρθρο 2, σημείο 1, της οδηγίας 2014/60/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, καθώς και στην αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, λαμβανομένου υπόψη του σημείου 26 του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια, το οποίο εγκρίθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2005, την έννοια ότι τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν διαφορετικό καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο, καθόσον αυτό περιορίζεται μόνο σε οχήματα «ιδιαίτερου ιστορικού ή συλλεκτικού ενδιαφέροντος», ακόμη και σε περίπτωση ευρύτερης απαλλαγής από τον φόρο, χορηγούμενης σε όλα τα οχήματα «ιστορικού και συλλεκτικού ενδιαφέροντος» σε ορισμένες περιοχές της εθνικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα περιφερειακών ή τοπικών νομοθεσιών που εφαρμόζονται αποκλειστικώς και μόνο στις περιοχές αυτές;

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, συνάδει, ωστόσο, προς την προπαρατεθείσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, δυσμενής και διακριτική φορολογική μεταχείριση προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία για τα «οχήματα ιστορικού και συλλεκτικού ενδιαφέροντος» λόγω της παλαιότητάς τους, συνεπεία της οποίας αυξάνεται η φορολογική τους επιβάρυνση λόγω των μεγαλύτερων ρυπογόνων εκπομπών τους, και μειώνεται η προστασία τους, καθόσον παρεμποδίζεται η αξιοποίησή τους και αποθαρρύνεται η διατήρησή τους;

Επιτρέπει η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 52, παράγραφος 2, ΣΕΕ και στο άρθρο 30 ΣΛΕΕ, και η σχετική απαγόρευση μέτρων που ισοδυναμούν με δασμούς, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που ανέπτυξε συναφώς η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος μέλος να υποβάλλει τα οχήματα αναγνωρισμένου «ιστορικού και συλλεκτικού ενδιαφέροντος» σε διαφορετική και μη ομοιόμορφη εντός της εθνικής επικράτειας φορολογική μεταχείριση, η οποία πρόκειται να επηρεάσει τις μεταβιβάσεις της κυριότητας τέτοιου είδους οχήματος από πρόσωπο που κατοικεί σε περιοχή στην οποία ισχύει φορολογική απαλλαγή σε πρόσωπο που κατοικεί σε περιοχή στην οποία, αντιθέτως, επιβάλλεται φόρος;

Αντιβαίνει στα άρθρα 18, 19, 20, 21, 45, 49 ΣΛΕΕ για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών που διασφαλίζονται στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο και στην απαγόρευση άμεσων και έμμεσων διακρίσεων που προβλέπεται την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000 3 , η δυσμενής και διακριτική φορολογική μεταχείριση εντός κράτους μέλους η οποία διαφοροποιεί και επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων ιστορικού και συλλεκτικού ενδιαφέροντος αποκλειστικώς και μόνο βάσει του τόπου κατοικίας τους;

Επιτρέπουν οι αρχές της ελευθερίας, της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των δικαστών, οι οποίες προβλέπονται και προστατεύονται από το άρθρο 2 ΣΕΕ στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο για τη διασφάλιση «δίκαιης δίκης», σε κράτος μέλος να εμποδίζει με νόμο τους δικαστές να αναγνωρίζουν οι ίδιοι ότι ένα όχημα είναι «ιδιαίτερου ιστορικού και συλλεκτικού ενδιαφέροντος», προκειμένου να κριθεί αν αυτό απαλλάσσεται από τον φόρο, υποχρεώνοντάς τους να λαμβάνουν υπόψη μόνον τη σχετική απόφανση ιδιωτικού φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα η σχετική αρμοδιότητα;

____________

1      Οδηγία 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (αναδιατύπωση) (ΕΕ 2014, L 159, σ. 1).

2      Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της Επιτροπής (ΕΕ 2000, L 269, σ. 34).

3      Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ 2000, L 180, σ. 22).