Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. lipnja 2019. uputila Commissione tributaria regionale per il Veneto (Italija) – Regione Veneto protiv HD

(predmet C-468/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione tributaria regionale per il Veneto

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Regione Veneto

Druga stranka u žalbenom postupku: HD

Prethodna pitanja

Treba li se za identifikaciju „kulturnih predmeta”, koja je predmet članka 36. UFEU-a, koristiti kriterij utvrđen člankom 2. točkom 1. Direktive 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014.,1 , prema kojem je odlučujuća njihova definicija određena nacionalnim propisima?

Obuhvaća li zaštita dodijeljena člankom 36. UFEU-a „kulturnim predmetima” i „oldtimere” iz Direktive 2000/53/EZ2 i proširuje li se i na njih?

Zatim, posljedično, uzima li spomenuto pravo Zajednice u obzir, u svrhe zaštite koje su mu svojstvene, i vozila koja talijanski pravni poredak kvalificira kao da su „od povijesnog i kolekcionarskog značaja” zbog dužnosti očuvanja njihove izvornosti?

Zatim, može li se funkcija zaštite „kulturnih predmeta”, među kojima „oldtimera”, obuhvaćena člankom 36. UFEU-a i na koju se poziva članak 2. točka 1. Direktive 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014., kao i uvodna izjava 10. Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima, uzimajući u obzir sadržaj točke 26. Akcijskog programa Europske komisije o sigurnosti na cestama, odobrenog 29. rujna 2005., tumačiti u smislu da dopušta i omogućuje državama članicama diskriminatornu primjenu poreznog oslobođenja s obzirom da je ograničeno samo na vozila od „posebnog povijesnog i kolekcionarskog značaja”, unatoč postojanju šireg poreznog oslobođenja dodijeljenog svim vozilima „od povijesnog i kolekcionarskog značaja” u nekim dijelovima državnog područja na temelju regionalnih i pokrajinskih zakona primjenjivih samo na njih?

U slučaju negativnog odgovora na prethodno pitanje, omogućuje li ipak navedeni europski propis nepovoljna i diskriminatorna porezna postupanja predviđena državnim zakonom za „vozila od povijesnog i kolekcionarskog značaja” zbog njihove vlastite zastarjelosti, koja povećavaju porezno opterećenje zbog onečišćujućih emisija koje većinom uzrokuju onečišćenje, smanjujući tako zaštitu, onemogućujući procjenu i obeshrabrujući samo očuvanje?

Omogućuju li načelo slobodnog kretanja robe, utvrđeno člankom 52. drugim stavkom UEU-a i člankom 30. UFEU-a, i povezana zabrana mjera istovjetnih carinama, uzimajući u obzir kriterije razrađene u tom pogledu sudskom praksom Suda, državi članici podvrgavanje vozila kojima je priznat „povijesni i kolekcionarski značaj” diskriminatornom i neujednačenom poreznom postupanju na čitavom državnom području, koje će utjecati na prijenose vlasništva istog vozila sa poreznog subjekta rezidenta državnog područja koje je izuzeto od poreza na subjekta rezidenta državnog područja na kojem je porez predviđen?

Protive li se člancima 18., 19., 20., 21., 45., 49. UFEU-a, koji štite temeljne slobode zajamčene u jedinstvenom europskom prostoru, i zabrani izravne i neizravne diskriminacije iz Direktive Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000.3 , nepovoljna i diskriminatorna porezna postupanja unutar države članice koja prave razliku u slučaju vlasnika vozila od povijesnog i kolekcionarskog značaja i kažnjavaju ih samo na temelju njihovog mjesta boravka?

Omogućuju li načela slobode, autonomije i neovisnosti sudova, utvrđena i zaštićena člankom 2. UEU-a u jedinstvenom europskom prostoru zbog jamčenja „pravičnog postupka”, državi članici zakonsko sprječavanje sudova od automatskog priznavanja karaktera „posebnog povijesnog i kolekcionarskog značaja” automobilskog vozila s ciljem utvrđenja je li isto oslobođeno poreza, obvezujući ih da uzimaju u obzir samo odluke koje je donio privatni subjekt koji je isključivo ovlašten za to?

____________

1     Direktiva 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (preinaka) (SL 2014., L 159, str.1.)

2     Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL 2000., L 269, str. 34.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15, svezak 34, str. 33.)

3     Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno i etničko podrijetlo (SL 2000., L 180. str. 22.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 20, svezak 1, str. 19.)