2019 m. birželio 17 d. Commissione tributaria regionale per il Veneto (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Regione Veneto / HD

(Byla C-468/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria regionale per il Veneto

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Veneto regionas

Atsakovė: HD

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar „kultūros objektai“, kuriems taikomas SESV 36 straipsnis, turi būti nustatomi laikantis 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/60/ES1 2 straipsnio 1 punkte įtvirtinto kriterijaus, pagal kurį lemiamą reikšmę turi nacionalinės teisės akte įtvirtinta jų apibrėžtis?

2.    Ar „kultūros objektams“ SESV 36 straipsniu suteikiama apsauga taip pat taikoma „senovinėms transporto priemonėms“, nurodytoms Direktyvoje 2000/53/CE2 ?

3.    Ar, atsižvelgiant į tai, pirma nurodytos Sąjungos teisės nuostatos siekiant jose įtvirtintų apsaugos tikslų taip pat taikomos transporto priemonėms, kurios pagal Italijos teisę kvalifikuojamos kaip „istorinės vertės ir kolekcinės transporto priemonės“ dėl pareigos saugoti jų pirminę būklę?

4.    Ar atsižvelgiant į 2005 m. rugsėjo 29 d. Europos Komisijos patvirtintos Europos kelių eismo saugumo veiksmų programos 26 punktą „kultūros objektų“, įskaitant „senovines transporto priemones“, apsauga, suteikiama pagal SESV 36 straipsnį ir numatyta 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/60/ES 2 straipsnio 1 punkte bei 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 10 konstatuojamojoje dalyje, gali būti aiškinama taip, kad ja remiantis valstybėms narėms leidžiama taikyti diskriminacinį atleidimą nuo mokesčių, t. y. atleisti nuo mokesčio tik „ypatingos istorinės vertės ir ypatingas kolekcines transporto priemones“, nors kai kuriose nacionalinės teritorijos dalyse pagal jose taikomus regiono ir provincijų įstatymus nuo mokesčių atleidžiamos visos „istorinės vertės ir kolekcinės transporto priemonės“?

5.    Jeigu į pirmesnį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar pagal nurodytas Sąjungos teisės nuostatas vis dėlto leidžiama, kad valstybės narės įstatyme būtų numatytas nepalankus ir diskriminacinis fiskalinis režimas, taikomas „istorinės vertės ir kolekcinėms transporto priemonėms“ konkrečiai dėl jų nusidėvėjimo, pagal kurį didesnis mokestis mokamas dėl tokių priemonių išmetamųjų dujų sukeliamos didesnės aplinkos taršos, nors toks režimas sumažina joms suteikiamą apsaugą, jų vertingumą ir atgraso jų savininkus jas saugoti?

6.    Ar atsižvelgiant į Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nurodytus kriterijus pagal ESS 52 straipsnio 2 dalyje ir SESV 30 straipsnyje įtvirtintą laisvo prekių judėjimo principą ir su juo susijusį muitams lygiaverčio poveikio priemonių draudimą valstybei narei leidžiama „istorinės vertės ir kolekcinėms transporto priemonėms“ nustatyti diskriminacinį ir nevienodą fiskalinį režimą valstybės teritorijoje, kuris taikomas nuosavybės teisę į tokius automobilius perleidimo sandoriams, sudarytiems tarp vienoje valstybės teritorijos dalyje, kurioje toks mokestis netaikomas, gyvenančio asmens ir kitoje valstybės teritorijos dalyje, kurioje toks mokestis taikomas, gyvenančio asmens?

7.    Ar pagal SESV 18, 19, 20, 21, 45, 49 straipsnius, kuriuose įtvirtinta Europos ekonominėje erdvėje užtikrinamų pagrindinių laisvių apsauga, ir 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvoje 2000/43/EB3 nustatytą tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos draudimo principą draudžiamas valstybės narės diskriminacinis fiskalinis režimas, kuris taikomas diferencijuotai istorinės vertės ir kolekcinių transporto priemonių savininkams atsižvelgiant tik į jų gyvenamąją vietą ir kuris jiems yra nepalankus?

8.    Galiausiai, ar siekiant užtikrinti „teisingą procesą“ pagal ESS 2 straipsnyje įtvirtintus ir Europos ekonominėje erdvėje saugomus teisėjų laisvės, autonomijos ir nepriklausomumo principus valstybei narei suteikiama galimybė priimti įstatymą, pagal kurį teismui būtų draudžiama savarankiškai pripažinti, kad automobilis turi ypatingą istorinę vertę ir yra ypatinga kolekcinė transporto priemonė tam, kad galėtų nustatyti, ar šiam automobiliui gali būti taikomas atleidimas nuo mokesčio, ir nustatoma pareiga atsižvelgti tik į privataus asmens, turinčio išimtinius įgaliojimus šioje srityje, priimtus sprendimus?

____________

1     2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/60/ES dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (Nauja redakcija) (OL L 159, 2014, p. 1).

2     2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000, p. 34; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 224).

3     2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (OL L 180, 2000, p. 22; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 20 sk., 1 t., p. 23).