Žaloba podaná dne 4. září 2019 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-658/19)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: D. Nardi, G. von Rintelen a S. Pardo Quintillán, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Španělské království tím, že do 6. května 2018 nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV1 , nebo v každém případě tím, že tyto předpisy nesdělilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 63 odst. 1 uvedené směrnice;

uložil v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU Španělskému království povinnost zaplatit na účet, který Komise určí, denní penále ve výši 89 548,20 EUR s účinností ode dne vyhlášení rozsudku, kterým se konstatuje nesplnění povinnosti přijmout, nebo v každém případě sdělit Komisi předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí (EU) 2016/680/EU;

uložil v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU Španělskému království povinnost zaplatit na účet, který Komise určí, paušální částku ve výši rovnající se denní částce ve výši 21 321,00 EUR vynásobené počtem dní trvání protiprávního stavu, bude-li výsledná částka vyšší než minimální paušální částka ve výši 5 290 000 EUR;

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V souladu s čl. 63 odst. 1 směrnice (EU) 2014/2016 měly členské státy do 6. května 2018 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a znění těchto předpisů měly neprodleně sdělit Komisi.

Komise nebyla zpravena o přijetí a vstupu v platnost žádného vyžadovaného prováděcího opatření ani se žádnou jinou cestou nedozvěděla, že by směrnice byla provedena.

Španělské království tedy směrnici (EU) 2016/680 ani po více než roce od uplynutí lhůty pro provedení neprovedlo.

____________

1     Úř. věst. 2016, L 119, s. 89