Skarga wniesiona w dniu 4 września 2019 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii

(Sprawa C-658/19)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Nardi, G. von Rintelen i S. Pardo Quintillán, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii, nie przyjmując do dnia 6 maja 2018 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW1 , lub w każdym razie nie powiadamiając Komisji o tych przepisach, uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 63 ust. 1 wspomnianej dyrektywy;

nałożenie na Królestwo Hiszpanii na podstawie art. 260 ust. 3 TFUE okresowej kary pieniężnej w wysokości 89 548,20 EUR dziennie, ze skutkiem od dnia ogłoszenia wyroku stwierdzającego uchybienie obowiązkowi przyjęcia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy (UE) 2016/680 lub w każdym razie powiadomienia o nich Komisji, płatnej na rachunek wskazany przez Komisję;

nałożenie na Królestwo Hiszpanii na podstawie art. 260 ust. 3 TFUE ryczałtu w wysokości stawki dziennej 21 321,00 EUR pomnożonej przez liczbę dni trwania naruszenia, jeśliby kwota ta przewyższała minimalny ryczałt 5 290 000 EUR, płatnego na rachunek wskazany przez Komisję;

obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z art. 63 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/680 państwa członkowskie powinny były przyjąć i opublikować do dnia 6 maja 2018 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy oraz niezwłocznie przekazać teksty tych przepisów Komisji.

Komisja nie została poinformowana o przyjęciu i wejściu w życie żadnego wymaganego środka transponującego i nie powzięła wiadomości o żadnej innej okoliczności wskazującej na transpozycję dyrektywy.

Królestwo Hiszpanii nie dokonało zatem transpozycji dyrektywy (UE) 2016/680, mimo że od upływu terminu transpozycji minął ponad rok.

____________

1 Dz.U. 2016, L 119, s. 89.