Žaloba podaná 4. septembra 2019 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-658/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: D. Nardi, G. von Rintelen a S. Pardo Quintillán, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje:

určiť, že Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo do 6. mája 2018 všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o [ochrane fyzických osôb pri] spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV1 , alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 63 ods. 1 tejto smernice,

uložiť Španielskemu kráľovstvu na základe článku 260 ods. 3 ZFEÚ, aby na účet určený Komisiou platilo denné penále vo výške 89.548,20 eura, s účinnosťou od dňa vyhlásenia rozsudku, ktorým je konštatované nesplnenie povinnosti prijatia alebo v každom prípade oznámenia Komisii predpisov potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou (EÚ) 2016/680,

uložiť Španielskemu kráľovstvu na základe článku 260 ods. 3 ZFEÚ, aby na účet určený Komisiou platilo paušálnu pokutu vo výške 21.321,00 eura vynásobenú počtom dní trvania porušenia, ak táto suma prekročí minimálnu paušálnu pokutu vo výške 5.290.000 eura,

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 63 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 členské štáty prijmú a uverejnia do 6. mája 2018 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne oznámia ich znenie Komisii.

Komisia nebola informovaná o prijatí a nadobudnutí účinnosti žiadnych transpozičných predpisov, ktoré boli vyžadované, a nemala vedomosť ani o žiadnej inej skutočnosti nasvedčujúcej, že smernica bola prebratá do vnútroštátneho právneho poriadku.

Španielske kráľovstvo teda neprebralo smernicu (EÚ) 2016/680 do právneho poriadku ani viac ako rok po uplynutí lehoty na prebratie.

____________

1 Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 89.