Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. srpnja 2019. uputio Landgericht Stuttgart (Njemačka) – Fussl Modestraße Mayr GmbH protiv SevenOne Media GmbH

(predmet C-555/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Stuttgart

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Tuženik: SevenOne Media GmbH

Prethodna pitanja

1.    Treba li

a)    članak 4. stavak 1. Direktive 2010/13/EU1 ,

b)    načelo jednakosti i

c)    odredbe u skladu s člankom 56. UFEU-a o slobodi pružanja usluga

tumačiti na način da im se protivi odredba nacionalnog prava kojom se zabranjuje regionalna distribucija oglašavanja u radiodifuzijskim programima koji su odobreni za područje cijele države članice?

2.    Treba li prvo pitanje ocijeniti drukčije ako nacionalno pravo dopušta zakonske odredbe prema kojima se regionalna distribucija oglašavanja može zakonski dopustiti te se u tom slučaju dopušta službenim odobrenjem koje se dodatno zahtijeva?

3.    Treba li prvo pitanje ocijeniti drukčije ako se mogućnost dopuštanja regionalnog oglašavanja koja je opisana u drugom pitanju stvarno ne iskoristi te je u skladu s time regionalno oglašavanje konstantno zabranjeno?

4.    Treba li članak 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, uzimajući u obzir članak 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, osobito načelo pluralizma informacija, tumačiti na način da mu se protivi nacionalna odredba koja je opisana u prvom, drugom i trećem pitanju?

____________

1     Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (SL 2010., L 95, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 160.)