Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshofs (Rakousko) dne 6. června 2019 – Ellmes Property Services Limited v. SP

(Věc C-433/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Ellmes Property Services Limited

Odpůrce: SP

Předběžné otázky

Má být vykládán čl. 24 bod 1 první pododstavec první varianta nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 (dále jen „nařízení Brusel Ia“) v tom smyslu, že předmětem žalob vlastníka bytu, které chtějí dalšímu vlastníkovi bytu zakázat, aby svévolně bez souhlasu zbývajících vlastníků bytů změnil objekt vlastnictví bytu, zejména jeho využití, je uplatňování věcného práva?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku:

Má být čl. 7 bod 1 písm. a) nařízení Brusel Ia vykládán v tom smyslu, že předmětem žalob uvedených v bodu 1 jsou nároky ze smlouvy, které mají být splněny na místě, kde se věc nachází?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 351, s. 1.